Xưng hô trong gia tộc

Ông cố, bà cố = Tằng tỉ phụ, tằng tỉ mẫu

Ông nội, bà nội = Nội tổ phụ/công gia/gia gia…, nội tổ mẫu/nãi nãi…

Ông ngoại, bà ngoại = Ngoại tổ phụ/ngoại công/gia gia…, ngoại tổ mẫu/ngoại bà bà… Tiếp tục đọc “Xưng hô trong gia tộc”